Site Ekle - Reklam  Site Hakkında  E-Posta Grubu

 Ana Sayfa > Ajandanız > Mimarlık ve Eğitim Kurultayı
Mimarlık ve Eğitim Kurultayı 15-16-17 Ekim 2001  

Haberler

Projeler

Kariyer

Şantiye

Fiyatlar

Faydalı bağlantılar

Testler

Bilgisayar programları

Kütüphane

Bir fincan kahve

Ajandanız

Akademik Çalışmalar

 

 

KURULTAYIN KONUSU ve AMACI:

Mimarlık okullarındaki eğitimin ve alınan formasyonun  mesleği uygulamada ne düzeyde yeterli olduğu, ülkemizle birlikte dünyada tartışılmakta, UIA'nın da son yıllardaki gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Son dönemlerde hızlanan ve uluslararası boyutlar kazanan toplumsal değişimler ise, sadece mimarlık eğitiminin değil, mesleğin de yeni niteliklerinin ve geleceğinin doğrudan sorgulanmasını başlatmıştır. O kadar ki, "mimar" kavramı üzerinde bile bugün yeni açılımlar, yeni tanımlar yapılıyor.

Ülkemizde özellikle yaşadığımız son depremlerin ardından getirilmek istenilen yasal düzenlemelerin yanı sıra 1990'larda başlayan "mimarlık meslek yasası" tartışmaları da, mimarlık mesleğinde eğitimle bağlantılı ciddi yeni yapılanma arayışlarını gündeme getirmiştir. Örneğin "meslek içi eğitim" konusu ilk kez bütün boyutlarıyla ele alınmaktadır ve meslekisorumlulukta okul sonrası bir formasyonun gerekliliği de artık gündemdedir.

Yeterli öğretim üyesi kadroları ve eğitim alt yapısı gözetilmeden açılan mimarlık okulları da, mimarlık eğitiminde formasyon yeterliliği konusunda tartışmanın da ötesinde ivedi önlemleri gerektirecek boyutlardadır. Ayrıca, mesleği uygulamada ülke sınırlarını zorlayan uluslararası gelişmeler, ülkemizdeki mimarlık eğitiminin uluslararası standartlarda bir yeterliliğe sahip olması zorunluluğunu da ortaya koymaktadır. Bunun meslek içi eğitimde de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Yine son depremlerle birlikte önemi yeniden farkedilen temel sorunlardan biri de çağdaş yapı tasarımında mimarlığın tarihten ve geleneklerden gelen birikim ve kazanımlarını değerlendiremeyen bir "modernitenin" eğitimde egemen olması, buna koşut olarak da mimarlık ve şehircilik arasına örülmekte olan duvarın yarattığı kimliksiz yapılı çevre planlamasıdır.  İşte bütün bu gelişmeler içinde mimarlık okullarından mezun olanları, yasa gereği başkaca bir koşul aramadan kaydederek mesleği uygulama yetkisi veren Mimarlar Odası, üyelerinin temel mesleki formasyona yönelik eğitim aşamasını daha yakından izlemek, değerlendirmek ve bu alandaki gelişmelere katkıda bulunmak durumundadır. Bu, genellikle meslek odası yürütücülüğünde sürdürülecek meslek içi eğitim için de söz konusudur.

Mimarlar Odası bu Kurultay'da, öğretim üyeleri, öğrenciler ve ilgili tüm tarafların katılımıyla günümüz koşullarında mimarlık eğitiminin, mesleği uygulama bağlamına ağırlık verilerek tartışılmasını ve eyleme yönelik öneriler geliştirilmesini beklemektedir.

 · Bu durumda Mimarlar Odası ne yapmalı ve nasıl bir yol izlemelidir?

 · Bugünkü sorunlu yapıdan, başta eğitim kurumları, üniversiteler olmak üzere meslek odaları, Mimarlık Vakfı vb. mesleki kuruluşlar, tasarımcılar, kuramcılar, uygulayıcılar ve mimarlık öğrencileri olarak tüm meslek topluluğu, yeniden yapılanma  için, paylaşma ve dayanışma içinde, nasıl bir çıkış yolu bulacaktır?

 · Evrensel ölçekteki gelişme ve değişmeler, bunların ülkemize yansıyan sonuçları, ülkemizdeki mimarlık eğitiminin uluslararası alandaki yeri (mimarlık eğitimi öncesi, lisans ve lisansüstü eğitimin durumu, eğitimden sonraki süreç ve kazanımlar) gibi ana temaların saydam, katılımcı ve demokratik bir yaklaşımla ele alınarak mimarlık mesleğinde eğitimden sonuç ürüne kadar her ölçekte nitelikli bir düzey sağlamaya yönelik bir eylem planı nasıl geliştirilebilir?

Kurultayın temel amacı, bugünkü sorunlu ortamı sorgulayarak ve tartışarak, mimarlık mesleğinde nitelik artırılmasına yönelik kazanımlar elde etmek ve geleceğe dönük çözümlemeler için de temel ilkeleri belirlemektir.

Kurultayın içeriği, konu başlıkları ve ana temalar aşağıda belirtilmiştir.

KURULTAY İÇERİĞİ VE ANA TEMALAR:

 1. MİMARLIK LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

 1.1. Mimarlık Mesleğine Hazırlık Süreci

 1.2. Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Mimarlık Eğitimi

 1.3. Mimarlık Eğitiminde Standart Oluşturma (Akademik

 Performans, Eğitim Performansı ve Uygulamaya Katkı)

 1.4. Mimarlık Eğitiminde, Mesleğin Tarihi

 Birikimlerinin Değerlendirilmesi, Kentsel, Çevresel ve

 Toplumsal Yükümlülüklerin İşlenmesi

 1.5. Eğitimde Kuram-Uygulama Bağlamı (Staj v.b.)

 1.5. Mimarlık Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora)

 Programları ve Uzmanlık Alanları

 

2. MESLEK İÇİ EĞİTİM (MESLEK ELEMANLARININ EĞİTİMİ)

 2.1. Mesleki Sorumluluk Üstlenmeye Hazırlık (Staj)

 2.2. Meslek İçi Eğitim Modeli ve Standart Oluşturma

 2.3. Meslek Deneyiminin Kazanılması

 2.4. Mesleki Bilgi ve Becerinin Kanıtlanması

 

 3. MİMARLIK MESLEĞİNİN UYGULANMASI VE YENİDEN YAPILANMA

 3.1. Mimarlık Mesleğinde Yetki ve Sorumluluk

 (Uzmanlık,Yetki Kullanımı ve Yetkinlik Kavramları)

  3.2. Mimarlık Hizmetleri Bağlamında Meslek Elemanının Rolü

 3.3. Ülkemiz Koşullarında ve Küreselleşme Bağlamında

 Mimarlar Odasının Rolü ve Yeniden Yapılanması

SERGİ

 Kurultay süresince düzenlenmesi düşünülen sergiler şunlardır:

 · 2000-2001 öğretim yılı diploma projeleri. Her üniversiteden bölüm başkanlıklarının seçeceği birer projenin  Kurultay'da sergilenmesi düşünülmektedir. Projelerin teslimi 30 Eylül 2001'dir.

 · Archiprix ödülleri sergisi

 · Galata Grubu çalışmaları

 · Ulusal Mimarlık Ödülleri

 · Mimarlık Kitapları

KATILIM

Kurultay'a, bildiri veya poster sunumu ile ya da dinleyici olarak katılınabilir.

Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, Times New Roman harf karakterinde, 12 punto ve normal aralıkla yazılmış bildirilerini 17 Eylül 2001 tarihine kadar Kongre Sekreterliğine göndermeleri gerekmektedir.

Öğrenci Katılımı: Öğrenciler Kurultay'a bildiri ile katılabilecekleri gibi, tartışmalara da katkı koyabilirler.

KURULTAY TAKVİMİ

Bildirilerin teslimi 17 Eylül 2001

Bildirilerin değerlendirilmesi 24 Eylül 2001

Bildirilerin basılması ve dağıtılması 30 Eylül 2001

DANIŞMA ve DÜZENLEME KURULU

 Ömür Barkul, Doç. Dr. (YTÜ)

 Ayşen Ciravoğlu, Araş.Gör. (YTÜ)-Raportör

 Nilüfer Çınarlı (İzmir Şb.Sekreteri)

 Cengiz Eruzun, Prof.Dr. (MSÜ)

 Yücel Gürsel

 Doğan Hasol ( Mimarlık Vakfı Bşk. Vekili )

 Mine İnceoğlu, Prof. Dr. (İTÜ)

 Mustafa Kandil, Prof.Dr. (KTÜ)

 Metin Karadağ ( İst. Şb. Eğit./Kült./Araş.MBÇK Sekr.)

 Ayşegül Kuruç, Araş.Gör. (MSÜ)

 Sercihan Maden (Ankara Şb.Sekreteri)

 Hakkı Önel, Prof.Dr. (YTÜ)-Başkan

 Türel Saranlı, Öğr.Gör. (ODTÜ)

 Arif Şentek (Mimarlar Odası Genel Sekreteri)

 Doğan Tekeli (MİV Mimarlık Enstitüsü Bşk. Vekili )

 Ahmet Tercan, Araş.Gör. (MSÜ)

 H.Bülend Tuna (İstanbul Büyükkent.Şb.Sekreteri)

 Hülya Turgut, Prof. Dr. (İTÜ) 

KURULTAY RAPORTÖRLÜĞÜ

 Ayşen Ciravoğlu

 e-mail: aysenc@yildiz.edu.tr

KURULTAY SEKRETERLİĞİ

 Nermin Eser 

 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası

 Barbaros Bulvarı Beşiktaş-İST

 Tel: (0212) 227 69 10 (pbx)

 Faks: (0212) 236 85 28

 e-mail: mimarist@mimarist.org

 http://www.mimarist.org.tr

 TMMOB MİMARLAR ODASI

 Mimarlık ve Eğitim Kurultayı

 Danışma ve Düzenleme Komitesi

 MİMARLIK ve EĞİTİM  KURULTAYI

 15-16-17 Ekim 2001 İSTANBUL

  


Eğitim - Firmalar - Yapı malzemeleri - Uygulamalar - Mimarlık Mühendislik - Konulara göre indeks - Mevzuat - Mesleki Kuruluşlar - Dünyadan Linkler - Fuarlar - Proje Yönetimi - Yapılar - Ünlü Mühendisler - Diğer